Jesteś tutaj: Start / O szkole / Historia szkoły

Historia szkoły

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Początki naszej szkoły związane są z dniem 1 września 1948 roku kiedy na mocy decyzji ówczesnego Kuratorium Szkolnego Okręgu Poznańskiego, w budynku przy ulicy Szamarzewskiego 89 zlokalizowano jedenastoletnią szkołę Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Liceum Pedagogiczne.
Na otwarcie placówki przybył Minister Oświaty dr Stanisław Strzeszewski. Kierownictwo nad wszystkimi szkołami objął mgr Paweł Dziemidok, a dyrekcję szkoły jedenastoletniej prof. Tadeusz Kopa. W tym właśnie roku weszła w życie Instrukcja Ministerstwa Oświaty z dnia 4 maja 1948 roku, wprowadzająca jednolitą szkołę ogólnokształcącą. Zakłada ona istnienie siedmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum obejmującego klasy XIII - XI. Nasza szkoła była pierwszą w Poznaniu jedenastolatką, ale w takiej formie organizacyjnej przetrwała tylko rok.

Od roku 1949/50 Liceum Pedagogiczne przejęło formalnie klasy ciągu podstawowego jako swoja szkołę ćwiczeń, a z wyłączonych ze szkoły jedenastoletniej klas powstało IV Liceum Ogólnokształcące. Jako bazę lokalową przyznano naszej szkole do użytkowania jedno piętro w budynku przy ul. Szamarzewskiego 89. W pierwszym miesiącu dyrekcję objął mgr Antoni Zasępa, a od października 1949 roku mgr Konrad Świtek.

Nasze liceum nie miało przeszłości ani tradycji, kształtowało swój dorobek od podstaw. W latach siedemdziesiątych należało do czołówki poznańskich liceów ogólnokształcących. Słynęło nie tylko z wysokiego poziomu nauczania, ale ze znakomitej atmosfery pracy i pełnego życzliwości stosunku do młodzieży. Dyrektor Świtek zapytany już po swoim odejściu na emeryturę
o tajemnice sukcesu odpowiedział: "To przede wszystkim zasługa znakomitych nauczycieli, związanych ze szkołą, oddanych pracy".

Przełomowym wydarzeniem w dziejach naszego liceum było otrzymanie w lipcu 1963 roku nowego, pięknego budynku przy ulicy Swojskiej 6. Był to pierwszy w Poznaniu nowy budynek szkolny przeznaczony dla liceum ogólnokształcącego. Powstały gabinety: biologiczny, geograficzny, kolejno fizyczny i chemiczny. Stopniowo otworzyły swoje podwoje pracownie języka polskiego, zajęć technicznych, laboratoria językowe. Od pierwszych miesięcy istnienia nasze liceum mogło poszczycić się wspaniale wyposażoną biblioteką, dwoma gabinetami lekarskimi, salą gimnastyczną.

Ważnym momentem w dziejach szkoły było wprowadzenie od 1 września 1964 roku klas z poszerzonym programem nauczania języka angielskiego, a także wpisanie naszego liceum do grona szkół stowarzyszonych w Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wychowania, Nauki i Kultury - UNESCO. W 10 lat później podpisana została umowa z Instytutem Filologii Angielskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza, w myśl której nasze liceum służyło Instytutowi jako szkoła ćwiczeń.

Jednym z ważniejszych wydarzeń w historii naszej szkoły było powołanie jesienią 1980 roku pierwszego w oświacie Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność. Przewodniczącym tego komitetu został absolwent IV LO i jego późniejszy nauczyciel Andrzej Piotrowicz. Byliśmy pionierami, którzy pomagali zakładać podobne komitety w innych placówkach oświatowych na terenie nie tylko Poznania, ale i całego regionu. Powstanie NSZZ Solidarność było ważnym wydarzeniem w historii Polski, możemy zatem być dumni, że IV LO w Poznaniu ma w tym swój udział.

W 1973 roku przyznano szkole imię Komisji Edukacji Narodowej. Szkoła otrzymała sztandar, a od Ministerstwa Oświaty i Wychowania medal KEN za wybitne osiągnięcia.

W 1975 roku odszedł na emeryturę dyrektor Konrad Świtek. Fotel dyrektorski objął po nim Adolf Pisarczyk (01.09.1975 - 30.09.1978), następnie mgr Wiesław Bogusławski (01.12.1978 - 30.06.1991), mgr Alicja Przybylska (01.09.1991-31.08.1997) i mgr Alicja Makowska (01.09.1997-31.12.2004). Obecnym (od 01.01.2005r.) dyrektorem IV Liceum Ogólnokształcącego jest dr Agata Gutorska.