Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2020/21

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Informacje dla kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021


Artykuły

Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników rekrutacji - opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych nastąpi 12 sierpnia o godz.12:00

 

10 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie wyników

Spis podręczników

Spis podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2020/21 został opublikowany na stronie www.podreczniki.lo4.poznan.pl

10 sierpnia 2020

Instrukcje przesyłania wyników egzaminów oraz zmiany preferencji

Na stronie NABÓR-2020 opublikowane zostały instrukcje przesyłania wyników egzaminu oraz zniamy preferencji.

Prosimy o zpoznanie się z opisem i przypominamy, że wyniki egzaminu należy przesłać do szkoły do 4 sierpnia do godz.15:00.

Nie dopełnienie tego obowiązku spowoduje usunięcie wniosku o przyjęcie z procesu rekrutacji!

28 lipca 2020

Planowane oddziały

W roku szkolnym 2020/21 zostanie utworzonych 6 oddziałów (klas) dla abolwentów szkół podstawowych

 


 Planowane  oddziały w roku szkolnym 2020/21

profile klas

 

 

 


Opis oddziałów w roku szkolnym 2020/21

profile klas

 


Materiały informacyjne:

 

28 lutego 2020

Regulamin i zasady rekrutacji

 


Zasady rekrutacji:

 


Druki niezbędne w czasie składania dokumentów w IV LO:

 

 


Sposób dostarczenia dokumentów do IV LO

 

Po wypełenieniu i podpisaniu dokumenty kandydatów do klas pierwszych należy dostarczyć do szkoły:

  • w wersji zeskanowanej lub sfotografowanej, drogą elektroniczną - poprzez system NABÓR (opis)
  • w wersji papierowej, listem poleconym (liczy się data wpływu do szkoły)
  • w wersji papierowej, dostarczając do szkrzynki podawczej umieszczonej w holu szkoły w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 15:00 

w terminie od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r.

 

Należy wybrać tylko jeden sposób z w/w sposobów dostarczenia dokumentów do szkoły!

  • Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów kandydata!

  • Udział w rekrutacji biorą wyłącznie wnioski kandydatów, którzy dostarczą dokumenty do szkoły w jeden z w/w sposobów - wnioski wypełnione wyłącznie w systemie NABÓR bez dostarczenia podpisanych odkumentów do szkoły nie będą rozpatrywane!

  • Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz wyników egzaminu należy dostarczyć do szkoły również w jeden z w/w sposobów.

 

 

Szczegółowe opisy zasad przesyłania dokumentów znajdują się na stronie NABÓR-2020 w zakładce - dokumenty.

 


Harmonogram rekrutacji w IV LO

 


Rodzaj czynności

Termin

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z kartą zgłoszeniową z wyborem języków obcych oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata preferencyjnych warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 15 czerwca 2020 r.
do 10 lipca 2020 r.
do godz. 15.00

Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły o kserokopie świadectwa ukończenia szkoły wraz z kartą zgłoszeniową z wyborem języków obcych o ile nie została dostarczona wcześniej, a także wraz z dyplomami i zaświadczeniami potwierdzającymi dodatkowo punktowane osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły o ile kandydat takie dokumenty posiada.

od 26 czerwca 2020 r.
do 10 lipca 2020 r.
do godz. 15.00

Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły o kserokopie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

od 31 lipca 2020 r.
do 4 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

12 sierpnia 2020 r.

Potwierdzenie przez zakwalifikowanego kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.
Dostarczanie przez zakwalifikowanych kandydatów, dla których IV LO nie było szkołą pierwszego wyboru, karty zgłoszeniowej z wyborem języków obcych.

od 13 sierpnia 2020 r.
do 18 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych.

19 sierpnia 2020 r.
do godz. 14.00

 

 

 


Ważne linki:

 

9 czerwca 2020